Ο ρόλος του εθελοντισμού

Ο εθελοντισµός αποτελεί στοιχείο καλής διακυβέρνησης και ανάπτυξης και είναι ένα σηµαντικό µέσο µε το οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες, µε στόχο τη δηµιουργία και διατήρηση µίας σταθερής και συγκροτηµένης κοινωνίας. Με άλλα λόγια, ο εθελοντισµός κάνει τους ανθρώπους να ενεργούν για το γενικό καλό της κοινωνίας, δηµιουργεί δεσµούς εµπιστοσύνης, ενθαρρύνει την συνεργασία και ουσιαστικά προάγει το κοινωνικό κεφάλαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εθελοντισµός βοηθά να ενσωµατωθούν στην κοινωνία άτοµα που έχουν µείνει στο περιθώριο και είναι αποκλεισµένα. Για παράδειγµα, άτοµα µε ειδικές ανάγκες που συµµετέχουν στον εθελοντισµό µεταβάλλουν το αρνητικό στερεότυπο ότι είναι απλά παθητικοί αποδέκτες πρόνοιας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο εθελοντισµός προσφέρει στους νέους ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση και τους παρέχει ταυτόχρονα πολύτιµες βάσεις για την εξάσκηση των δικαιωµάτων τους ως πολίτες. Για τους ηλικιωµένους, ο εθελοντισµός συµβάλλει θετικά στη διαδικασία της “ενεργούς γήρανσης”, βοηθώντας τους να προσαρµόζονται ευκολότερα σε µία ζωή χωρίς εργασία και να βελτιώνουν παράλληλα τη σωµατική και ψυχική τους υγεία.

Ωστόσο, σε πολλές χώρες υπάρχει µια αντίστροφη σχέση ανάµεσα στον εθελοντισµό και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Αυτό σηµαίνει ότι οι πιο περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες έχουν τον µικρότερο βαθµό συµµετοχής σε εθελοντική εργασία. Τα βασικότερα εµπόδια στην εθελοντική συµµετοχή που έχουν καταγραφεί είναι η φτώχεια, η ανεργία, η αποξένωση των νέων και οι ανεπαρκείς οργανωτικές τακτικές. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες συµµετοχής στον εθελοντισµό σε άτοµα από περιθωριοποιηµένες οµάδες.

Και φυσικά, ο εθελοντισµός παίζει σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση της ανεργίας και στην προώθηση της πλήρους απασχόλησης, αφού ενισχύει την αυτοπεποίθηση αυτών που αναζητούν εργασία, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε χώρους εργασίας και δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας. Τέλος, ο εθελοντισµός αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος, αφού πολλές από τις εργασίες που αναλαµβάνουν οι άνθρωποι εθελοντικά, όπως για παράδειγµα η παροχή συµβουλών, η φροντίδα παιδιών, η κατασκευή ενός πολιτιστικού κέντρου σε µια πόλη ή η βοήθεια στην σχολική τάξη, είναι πολύτιµα βοηθήµατα στις υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει ο κρατικός µηχανισµός. Συνεπώς, είναι φανερό ότι ο εθελοντισµός δυναµώνει τα άτοµα, προωθεί την αλληλεγγύη, ενθαρρύνει τη συµµετοχή, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, συνεισφέρει στην εξεύρεση λύσεων σε σηµαντικά κοινωνικά θέµατα και προστατεύει τα ευάλωτα στρώµατα των πληθυσµών από την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση. 

Πηγή:pelopas uop